Referat Generalforsamling 2015

Formanden Jørgen Sørensen bød velkommen til de fremmødte deltagere og en særlig velkomst til Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Der var mødt 25 medlemmer og gæster op til denne 17. generalforsamling.

 1. Valg af dirigent

Michael H. Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. § 12 i vedtægterne og ligeledes var beslutningsdygtig.

2. Beretning om foreningens virksomhed

Bestyrelsens sammensætning:

Formand – Jørgen Sørensen

Næstformand – Henrik Dahl

Kasserer – Klaus Henriksen

Sekretær – Jonny Jørgensen

Bestyrelsesmedlem – Per Andersen / Lindhardt Hermann

Bestyrelsesmedlem – Frederik Jensen

Bestyrelsesmedlem – Bent Hartmann

—-

Formanden aflagde beretning og omtalte de aktiviteter, der er foregået i det forløbne år.

Arrangementerne har været følgende:

22. januar 2014 / Fyraftensmøde / Rønnede Kro

29. april 2014 / Fyraftensmøde / Konkurrenceregler

5. september 2014 / Sommertur / Wallmans Saloner

 25. november 2014 / Fyraftensmøde / Jesper Skibby

Der har i gennemsnit været 31 tilmeldte til arrangementerne, hvilket er på samme niveau som i 2013 men 6 flere end sidste år

 

Fremtidige arrangementer:

Det er planlagt, at afholde 3 faglige fyraftensmøder samt 1 socialt arrangement i løbet af året.

Som i foregående sæson vil tilmelding til arrangementerne være bindende, og ved evt. udeblivelse vil der blive opkrævet betaling for bespisningen.

 

Foreningens placering i forhold til erhvervsuddannelserne mm:

EUC – Bestyrelse – Peter Jakobsen

TØMRER LUU – Peter Jakobsen

MURER LUU – Steen Toftebjerg Andersen (Næstformand) og Jørgen Sørensen.

Kontaktudvalget Dansk Byggeri – Henrik Dahl.

Pt. er der 3 erfagrupper i lokalforeningen, som hver især holder møder ca. 4 gange om året.

De tre grupper er sammensat af følgende:

Gruppe 1. Steen Møjniche, Henrik Asmussen, Steen Hemmingsen, Frederik Jensen

Gruppe 2. Per Andersen, Jonny Jørgensen, Jacob Larsen, Claus Hauge, Lindhart Herman

Gruppe 3. Klaus Henriksen, Henrik Dahl, Per Olsen, Claus Czubaniuk,

Hvis man skulle være interesseret i at være med i en erfagruppe, kan man kontakte bestyrelsen.

På Lokalforeningens hjemmeside findes der en oversigt over arrangementer, og man kan tilmelde sig her.

Per Andersen opdaterer løbende siden med relevante nyheder og arrangementer.

I år 2014 har der været 12.615 besøgende på siden, det er ca. 1.429 flere end sidste år og et gennemsnit på 34,5 besøg pr. dag.

Formanden bad Michael H. Nielsen viderebringe en tak til Dansk Byggeris sekretariat for løbende assistance samt diverse information.

Endvidere takkede formanden den siddende bestyrelse for et godt og bredt samarbejde i året, der er gået.

Formanden takkede for de 17 år han har siddet i bestyrelsen, heraf de sidste 7 år som formand.

Han mener der nu skal nye kræfter til, og tiden er kommet, hvor han trækker sig tilbage.

Det har været 14 år med mange gode oplevelser, og han vil selvfølgelig bevare mit personlige

medlemskab af foreningen. Den afgående formand tilbød, at stå til rådighed hvis der skulle være

noget han kunne hjælpe med.

Han håber ligeledes , at  Dansk Byggeri stadig kan bruge ham i det lokale uddannelsesudvalg, hvor

han lige er blevet udpeget for en ny fireårig periode.

 

Formanden sluttede med at sige til alle:

“Lad os stå sammen, behandle hinanden ordentligt på kollegial vis, se fremad mod nogle nye gode og spændende år. Tak for året der er gået og de 14 år i bestyrelsen.”

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Klaus Henriksen fremlagde regnskabet for det 16. regnskabsår.

Regnskabet udviser et underskud på 35.761 kr. og en egenkapital på 432.746 kr.

Der var i budgettet regnet med et underskud på -27.100 kr. Underskuddet skyldtes bl.a. at der er spenderet lidt mere på foredragsholder mv.

Budgettet for det kommende regnskabsår viser et kommende underskud på -9.000 kr.

Balancen er på 434.344 kr.

Regnskabet er revideret med blank påtegning.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Valg af formand

Jørgen Sørensen var på valg og ønskede ikke genvalg

Henrik Dahl stillede op til formandsposten og blev valgt til formand.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg – Henrik Dahl, Lindhart Hermann og Klaus Henriksen.

Henrik Dahl blev valgt som formand, hvorfor der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Claus Hauge blev valgt ind i bestyrelsen.

 

6. Valg af bestyrelsessuppleanter

3 bestyrelsessuppleanter var på valg – Claus Hauge, og Ole Henriksen

Lindhart Hermann kom ind i bestyrelsen tidligere på året i stedet for Per Andersen der forlod bestyrelsen, grundet salg af virksomhed. Claus Hauge blev valgt ind i bestyrelsen. Og det betød at 2 nye suppleanter skulle vælges.

Jannik walin og Kim Hansen blev valgt

 

7. Valg af revisor

Claus Czubaniuk blev genvalgt.

 

8. Valg af revisorsuppleant

Peter Jakobsen blev genvalgt.

 

9. Fastlæggelse af kontingent

Kontingent uændret til 2.200 kr.

Indskud uændret til 1.200 kr.

 

10. Fastlæggelse af honorarer, diæter og refusion af rejseudgifter

Der betales ikke honorarer og diæter. Rejseudgifter refunderes efter godkendte bilag.

 

11. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

12. Eventuelt.

Steen Møjniche meddelte at han havde besluttet sig for at melde sig ud af Dansk Byggeri, da han ikke mente at få nok ud af sit medlemskab. Derudover har der flere gange været fejl i beløbene på opkrævningen af kontingentet. Steen opfordrede os alle til at tjekke vores opkrævninger.

Michael H. Nielsen lovede at undersøge sagen, og ville i sit indlæg lidt senere komme ind på, hvad man får for sine kontingent kroner.

Jacob Larsen spurgte om var taget tiltag for at skaffe nye medlemmer.

Bestyrelsen er OBS! og skriver bl.a. ud til alle nye medlemmer i Dansk Byggeri.

Jacob foreslog at man kunne lave en strategi, eller et værktøj til medlemmerne, som kunne bruges til at hverve nye medlemmer – f.eks. Synligøre fordele ved at være medlem af Lokalforeningen.

Jørn Johansen spurgte om vi kunne få Dansk Byggeris fyraftensmøder til Næstved så man bl.a. slipper for at køre til f.eks. Taastrup.

Formanden afslog med henvisning til økonomi mv.

Klaus Henriksen spurgte om det kunne være en ide, at afholde kurser/fyraftensmøde vedr. Nem ID og f.eks. Linked IN. – Hertil var der ingen respons.

Henrik Dahl takkede den afgående Formand, for hans store angegement og energi i de 14 år han har siddet i bestyrelsen, og ikke mindst for de sidste 7 år hvor Jørgen har siddet som formand for vores Lokalforening. Det udløste applaus fra forsamlingen.

Jørgen Sørensen takkede Michael H. Nielsen for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 18.00

 

 

________________________________

Formand: Jørgen Sørensen

 

________________________________

Dirigent: Michael H. Nielsen

 

________________________________

Sekretær: Jonny Jørgensen

Hauge-byg ApS

Hauge-byg ApS er et tømrerfirma som sætter kvaliteten i højsæde. sammen med kunden løser vi opgaver skræddersyet til den enkeltes behov. Alle opgaver, store som små, udføres med samme engagement.