Vedtægter for Dansk Byggeri Lokalforening Næstved

Vedt. ene (rev. jan03-mc) Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Dansk Byggeri, lokalforening for Næstved

Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

Formål

§ 2

Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed indenfor træområdet/murerområdet/malerområdet/anlægsområdet – samt virk­somheder – herunder write my essay online review fremstillingsvirksomheder – med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art og værne om medlemmernes økono­miske, faglige og organisationsmæsssige interesser.

Til fremme af disse formål er foreningen og dens medlemsvirksomheder optaget i Dansk Byggeri og deri­gennem Dansk Arbejdsgiverforening, jf. Dansk Byggeris vedtægter § 31, og er derfor underkastet disses vedtægter.

Medlemsforhold

§ 3

1. Enhver faglært maler/murer/snedker/tømrer/entreprenør, der driver virksomhed indenfor nævnte fagområde, kan optages i foreningen, forudsat vedkommende ikke er ekskluderet af en under Dansk Byggeri  henhørende lokalforening eller anden faglig arbejdsgiverorganisation, og at vedkommende ikke som mester har modarbejdet foreningens interesser.

2. Endvidere kan optages andre personer, firmaer eller selskaber, som driver virk­somhed indenfor det nævnte erhvervsområde her i landet.

3. Endvidere kan som medlemmer optages ledende medarbejdere ( i disse vedtægter betegnet som personmedlemmer ), som er ansat hos et medlem. Som ledende medar­bejdere forstås personer, som indtager en overordnet stilling, og som ikke er medlem af en under Landsorganisationen i Danmark hørende lønmodtagerorganisation.

4. Anmodning om optagelse rettes skriftligt til foreningens formand.

Optagelse skal godkendes af bestyrelsen. I tilfælde af afslag kan ansøgeren forlange sagen forelagt en generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvor­vidt ansøgningen kan godtages.

5. Eventuelle restancer til ligestillede organisationer skal være betalt, inden optagelsen kan ske.

Foreningen kan kræve, at der i forbindelse med optagelsen stilles sikkerhed for for­pligtelser over for foreningen.

6. Når en virksomhedsindehaver eller et personmedlem ophører med at være er­hvervsaktiv, kan vedkommende overgå til at være hvilende medlem (i disse vedtæg­ter betegnet seniormedlem).

7. Seniormedlemmer har ikke stemmeret i foreningen. Seniormedlemmer kan fra­vælge medlemskabet af Dansk Byggeri.

8. Medlemmer repræsenteres i foreningen af indehavere eller personmedlemmer.

9. Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent i foreningen, kan efter forslag fra be­styrelsen og med en generalforsamlings sanktion, udnævnes til æresmedlemmer.

Udmeldelse, ophør og slettelse

§ 4

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 6 måneders skriftligt varsel til en 1. juli.

Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse dog ske med skrift­ligt varsel til udgangen af det kalenderkvartal, hvori virksomheden afhændes eller ophører.

Et medlem, hvis bo tages under konkursbehandling, tvangsakkord, tvangsopløsning, likvidation eller som ved dødsfald tages under insolvensbehandling, udtræder af foreningen fra den dag, hvor der afsiges konkursdekret, henholdsvis åbnes do my essay forhandlinger om tvangsakkord eller afgørelse om insolvensbehandling, med mindre boet inden tre uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet. Der betales dog kontingent til udgangen af det kalenderkvartal, hvori udtrædelsen sker.

Udtrædelse af Dansk Byggeri medfører samtidig udtrædelse af foreningen.

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

 Medlemskabets ophør – uanset årsagen – medfører ikke, at medlemmet eller dettes arvinger har krav på nogen andel af foreningen formue.

Eksklusion

§ 5

Foreningen kan ekskludere et medlem, såfremt dette ikke overholder foreningens eller Dansk Byggeris eller Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser, eller hvis medlemmet på ukollegial måde modarbejder sine kollegers berettigede interesser.

Voldgift

§ 6

Såfremt et medlem nægtes optagelse, eller et medlem mener sig uberettiget eksklude­ret, kan dette forlange sagen forelagt for en voldgiftsret bestående af tre voldgifts­mænd, hvoraf hver af parterne vælger en, hvorefter de to partsvalgte voldgiftsmænd i fællesskab udpeger en formand, der skal opfylde retsplejelovens betingelser for at kunne beskikkes som dommer. Såfremt voldgiftsmændene ikke kan enes om at ud­pege en formand, udpeges denne af Retten i Næstved

Uoverensstemmelser mellem foreningens bestyrelse og et eller flere medlemmer skal, hvis sagen ikke løses ad mæglingens vej, behandles ved samme voldgift.

Voldgiftsrettens kendelser er endelige og bindende for parterne og kan således ikke indbringes for de almindelige domstole.

Voldgiftsrettens formand fastsætter de nærmere regler for fremgangsmåden ved be­handlingen af sager for voldgiftsretten.

Bøder

§ 7

I de i § 6, stk . 2 nævnte sager kan bestyrelsen pålægge bøder fra 1000 kr. til 20.000 kr. Bøderne tilfalder foreningen.

Voldgiftsretten kan idømme bøder inden for samme beløbsrammer.

Bødens størrelse fastsættes under hensyn til såvel forseelsens art som medlemsvirk­somhedens størrelse.

Indskud og kontingent

§ 8

Ved optagelse i foreningen betales et af generalforsamlingen fastsat indskud.

Medlemmet betaler til foreningen et fast årligt kontingent, som fastsættes på forenin­gens generalforsamling.

Seniormedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Bestyrelsen

§ 9

Bestyrelsen består af formanden og 6 øvrige  medlemmer. De i foreningen repræsenterede fag skal så vidt muligt være repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens interesser.

Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert år.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at der afgår 3 øvrige  medlemmer årligt.

På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes 3 suppleanter til bestyrelsen. Valg af suppleanter gælder for et år ad gangen.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden indtræder en suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte denne finder det nødvendigt, eller når 2 besty­relsesmedlemmer skriftligt fremsen­der ønske herom.

Formanden leder møderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

Bestyrelsen administrerer foreningen og foreningens midler i henhold til vedtægterne og de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan uanset reglerne i §12 om vedtægtsændringer træffe beslutning om foreningens hjemstedskommune (jf. §1).

Alle pengemidler indsættes i anerkendt bank eller sparekasse eller anbringes på lig­nende ansvarlig og indbringende måde.

På foreningens konti kan kun hæves af kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening. Dog kan beløb op til kr. 25.000,00 hæves af kassereren alene.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhø­rende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse.

Ej heller påhviler der Dansk Byggeri nogen hæftelse.

Spærreregel, aldersgrænse, genvalg, diæter m. v.

§ 10

Intet medlem kan være repræsenteret med mere end én person i foreningens valgte organer.

Personer, der er fyldt 65 år, og seniormedlemmer kan ikke vælges til medlem af fore­ningens valgte orga­ner.

Genvalg til foreningens valgte organer kan finde sted.

Honorarer, diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af foreningens valgte organer fastsættes af generalforsamlingen.

Regnskab og revision

§ 11

Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningen har 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

Desuden vælges på generalforsamlingen 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse foreningens bøger og formue.

Generalforsamling

§ 12

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Alle medlemmer har møde- og taleret.

Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten udøves af aktive med­lemmer.

Resultatet af forhandlingerne indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der under­skrives af formanden, dirigenten og referenten.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldelse, der skal indeholde dagsorden, sker skriftligt med 21 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberet­tigede deltagere. Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved simpel absolut stemmeflerhed.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag om vedtægtsændringer eller om, hvorvidt betingelserne for eksklusion af et medlem foreligger, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de aktive medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af disse stemmer herfor. Eventuelle vedtægtsændringer skal være i overensstemmelse med Dansk Byggeris og Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter.

Er en generalforsamling i relation til lovændringer ikke beslutningsdygtig, skal der indvarsles til en ny, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, uanset de fremmødte aktive medlemmers antal.

Der  skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær generalfor­samling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, kan ikke ske samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

På hvert års ordinære generalforsamling foretages:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om foreningens virksomhed.

 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 4. Valg af formand.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 6. Valg af bestyrelsessuppleanter.

 7. Valg af revisor.

 8. Valg af revisorsuppleant.

 9. Fastsættelse af kontingent og indskud.

10. Fastsættelse af honorarer, diæter og refusion af rejseudgifter.

11. Indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 10 % af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene bringes til medlemmernes kendskab inden generalforsamlingen.

Medlemmernes forpligtelser

§ 13

Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af foreningens valgte organer trufne beslutninger samt de medlemsforpligtelser, der fremgår af vedtægterne for Dansk Byggeri

Foreningens ophør

§ 14

Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret majoritet, som angivet i § 12 vedrørende vedtægtsændringer.

I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om formuens anvendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den ……………………………….